נגישות

קרן לעידוד מצוינות במחקר רפואי עצמאי

1. תיאור התכנית וחשיבותה:

1.1 המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה רואה חשיבות רבה בטיפוח מחקר רפואי פורץ דרך להעצמת המצוינות האקדמית והקלינית המאפיינת את המוסד.

1.2 לצורך הקמת מוקדי מחקר חדשים, נמצא כי יש חשיבות עליונה לסייע לרופאים המעוניינים בקריירה אקדמאית-מחקרית בתחילת דרכם במחקר עצמאי. תוכנית אופק באה לענות על צורך זה.

1.3 בכל שנה ייבחרו ע"י הוועדה 2 רופאים שיצטרפו לתכנית, על סמך מנגנון תחרותי, בכפוף להצעת מחקר ולתנאים נוספים המפורטים בהמשך.

1.4 משך התוכנית הוא שלוש שנים. במהלכה, יינתן למשתתפים ליווי מקצועי וכספי בביצוע ובקידום המחקר.

2. תנאי סף לקבלה לתוכנית:

תנאי הסף לתוכנית הם –

2.1 רופאים רשאים להגיש מהשנה האחרונה של התמחותם עד שנתיים מסוף תקופת ההתמחות. מועמד בעל תואר MD-PhD רשאי להגיש החל מהשנה השלישית להתמחותו. כמו כן, רופאים החוזרים מהתמחות על או מהשתלמות בחו"ל יוכלו להגיש מועמדות במידה והינם עומדים בכל יתר תנאי התוכנית ובכפוף לקבלתם לעבודה כרופאים בהדסה. גם בעלי תואר PhD DMD ברפואת שיניים רשאים להגיש מועמדותם לתכנית.

2.2 תינתן עדיפות לבעלי פרסום מדעי בעיתון מוביל כשהמועמד הינו הכותב הראשון או האחרון.

2.3 מחויבות של מנטור מוביל בתחום המחקר מבית החולים, הפקולטה לרפואה או ממוסד אקדמי ישראלי אחר, ללוות את המועמד במהלך שלוש שנות התוכנית, עד ליצירת קריירה מחקרית עצמאית.

2.4 התחייבות של המועמד לעבוד בקליניקה ובמחקר, במרכז רפואי הדסה, במשרה מלאה, למשך לפחות 4 שנים מעת סיום התוכנית.

2.5 במהלך שלוש שנות התוכנית, על המועמד להגיש לפחות בקשה אחת ,לאחת מקרנות המחקר התחרותיות הגדולות (ISF , BSF , GIF , או קרן אחרת המוכרת על ידי רשות המחקר), זאת על מנת להבטיח את המשך דרכו העצמאית במחקר.

2.6 מחויבות של מנהל המחלקה לאפשר למועמד לפחות יום מחקר אחד בשבוע בשנה הראשונה והאחרונה של התוכנית ושנת מחקר במהלך השנה השנייה, זאת לטובת קידום המחקר (פיצוי חלקי יינתן למנהל האגף/מחלקה/יחידה כמפורט מטה לצורך פינוי זמנו של המשתתף) ולהמשך העסקתו במוסד למשך 4 שנים נוספות מסיום התכנית.

3. הרכב התוכנית:

3.1 מטרת תכנית אופק לעודד מחקר עצמאי במחקר בסיסי או במחקר תרגומי.

3.2 התוכנית תמשך שלוש שנים במהלכן תינתן תמיכה כספית ומקצועית לנבחרים לתוכנית.

3.3 רופא שיבחר להשתתף בתוכנית אופק יזכה לתמיכה כספית של עד 850,000 ₪ לצורך רכישת מכשור, ציוד מתכלה וכימיקלים והעסקת כח אדם וסטודנטים. סכום של כ- 250,000 ₪, מתוך הסכום הכולל המצוין מעלה, יועמד לרשות מנהל המחלקה בשנה השנייה של התוכנית, עבור משרה, כדי לאפשר מימון כח אדם חלופי לטובת פינוי זמנו של המשתתף לשנת מחקר כרופא חוקר.

תמיכה כספית:

שנה א - עד 200,000. ₪

שנה ב – עד 550,000 ₪ (חלק מתוכם כאמור, עבור פינוי זמנו של המשתתף לעסוק במחקר).

שנה ג – עד 100,000. ₪

3.4 בסמכות הוועדה לשנות את הרכב התקציב וסכומי התמיכה עפ"י שיקוליה ובהתאם לצרכי המשתתף. הוועדה תקבע לכל מועמד יעדים לכל שנת מחקר, בהם יצטרך לעמוד על מנת לקבל את המימון לשנת המחקר הבאה.

3.5 את המשתתף ילווה מנטור כמפורט לעיל. המשתתף יציג את ממצאי מחקרו פעם בשנה בפני וועדת הקרן.

3.6 חוקר המשתתף בתכנית אופק רשאי להגיש בקשה לקרנות פנימיות או פרסים פנימיים בכל תקופת התוכנית.

3.7 חוקרים שיזכו להשתתף בתכנית מתחייבים להגיש את כל הדיווחים והאישורים שידרשו ע"י וועדת הקרן.

3.8 וועדת הקרן רשאית להקטין את ההקצבה או להפסיק את התמיכה במחקר במקרה שיופר אחד מתנאי התכנית.

3.9 חוקר שלא השלים את התחייבויותיו המדעיות בתכנית, לא יוכל להגיש בקשה חדשה לכל מענק/פרס פנימי אחר. אם ההרשמה להגשת בקשה חדשה תעשה לפני מועד הגשת הדו"ח המדעי המסכם-והדו"ח לא יוגש בזמן שנקבע – יופסק הטיפול בבקשה החדשה.

3.10 חוקר שלא יעמוד בהתחייבותו להישאר בהדסה למשך ארבע שנים לאחר תום השתתפותו בתוכנית, יחזיר למוסד את הסכום היחסי, כפי שיקבע על פי וועדת הקרן.

4. תהליך בחירת המועמדים:

הגשת המועמדות תוכנית אופק תתבצע בשלושה שלבים-

4.1  סינון ראשוני. יש להגיש את המסמכים הבאים –

4.1.1 קורות חיים (באנגלית, באורך שלא יעלה על 5 עמודים).

4.1.2 שאלון שימולא אונליין בכתובת הבאה – קישור לטופס ההרשמה.

4.1.3 מכתב הצהרת כוונות עד שלושה עמודים, בו יתאר המועמד את המחקר המוצע בקצרה (Rationale, Hypothesis, Research plans, Expected impact) לוח הזמנים והציוד הדרוש, כמו גם את התאמתו לתוכנית.

4.2 מועמדים שימצאו מתאימים יתבקשו להגיש בשלב השני -

4.2.1 הצעת מחקר מלאה המנוסחת כבקשה למענק מחקר (הוראות הגשה ימסרו למועמדים).

4.2.2 מכתב המלצה מחוקר ראשי עמו עבד המועמד בעבר.

4.2.3 מכתב ממנטור המאשר ומפרט את מחויבותו האקדמית והמקצועית ללוות את המועמד במהלך שלוש שנות התוכנית.

4.2.4 מכתב התחייבות אישי לתנאי התכנית ולהמשך עבודה במוסד 4 שנים נוספות מעת סיום התוכנית(בהתאם לנוסח קבוע).

4.2.5 מכתב התחייבות ממנהל המחלקה לפינוי זמנו של המשתתף כמפורט לעיל ולהמשך העסקת המועמד לפחות ל- 4 שנים נוספות מתום התכנית .

4.2.6 מכתב התחייבות מהנהלת המוסד להעסקת המועמד לפחות ל- 4 שנים נוספות מתום התכנית.

4.3 מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לראיון (הכולל הצגת תכנית מחקר) עם חברי ועדת הקרן.

* על המסמכים להישלח בקובץ אחד בפורמט PDF בדוא"ל למיכל אגאי, רכזת הוועדה [email protected] וכן, יש להגיש עותק קשיח אחד שיימסר לרכזת הוועדה במשרדי אגף מו"פ, בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהמשך. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל לרכזת

הוועדה.

5. הקריטריונים לבחירת הזוכים:

5.1 מקוריות המחקר המוצע, חדשנותו וחשיבותו.

5.2 יכולת החוקר לבצע מחקר עצמאי וסיכויו לזכייה במענקי מחקר תחרותיים.

5.3 מידת המחויבות של המחלקה המעסיקה לפנות זמן לחוקר לצורך קידום המחקר.

הנחיות אלו נכתבו בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.

בהצלחה!