נגישות

האגף לרישום ומידע רפואי

מנהלת – גב' רומי אייל

מזכירת האגף – גב' מיה מאירוביץ

במחלקות רישום ומידע רפואי – עין כרם והר הצופים אנו עוסקים תוך הקפדה על חיסיון המידע הרפואי באיסוף, בשמירה, בבקרה וביצירת העתקים מהרשומות הרפואיות הנוצרות במרכז הרפואי הדסה, בכפוף לחוק זכויות החולה. כל הגיליונות הרפואיים נאספים ונסרקים למערכת לצורך מתן טיפול רפואי, רציף עדכני וזמין. בנוסף אנו עוסקים בקידוד האבחנות הרפואיות בהתאם בהתאם לקודי ICD9 הבינלאומי ודיווח למשרד הבריאות בכל תחומי הרפואה.

ניתן לקבל תיעוד רפואי הכולל:

העתק של סיכום מחלה/מכתב שחרור

דו"חות ניתוח

תשובות פתולוגיות

בדיקות מעבדה ובדיקות עזר

תיק מלא

איך פונים?

ממלאים כאן למטה טופס מקוון, או שולחים בקשה במייל בה מציינים בבירור איזה מידע מבוקש ומצרפים צילום תעודת זהות. תינתן עדיפות לפנייה בטופס מקוון.

לידיעתך, נוהלי משרד הבריאות קובעים כי קבלת העתק של רשומה רפואית מחויב בתשלום.

המידע יישלח במייל מאובטח או בדואר ישראל תוך חודש ימים.

בקשה למידע באמצעות נציג:

אם המטופל מיוצג על ידי בא כוח, יש לשלוח ייפוי כוח מהמטופל למבקש השירות בצירוף צילום תעודת זהות של המטופל ושל מיופה הכוח.

אפוטרופוס טבעי של המטופל (למשל, הורה לילד עד גיל 18) ישלח בקשה בצירוף תעודת זהות וספח של התעודה.

בפנייה עבור מטופל שאינו כשיר משפטית יש לצרף תעודת אפוטרופסות וצילום תעודת זהות.

בקשה על ידי עורך דין:

עורכי דין מתבקשים להעביר את בקשותיהם בנושא אשפוזים בצירוף ויתור על סודיות רפואית לטובתם בדואר, או למייל.

בקשה למידע של מטופל שנפטר:

התיעוד הרפואי של הנפטר, יימסר אך ורק לקרוב משפחה מדרגה ראשונה או ליורשים הרשומים בצו ירושה/צו קיום צוואה. אם טרם הוצא צו ירושה, יש צורך בטופס יורשים חתום על ידי עורך דין ומי מהיורשים שמבקש את התיעוד חייב לשלוח בקשה וצילום תעודת זהות בנוסף.

קבלת מידע רפואי לצורך המשך טיפול:

לקבלת מידע לצורך המשך טיפול, יש לפנות לרופא המטפל אשר יעביר בקשה מסודרת. המידע יועבר ישירות לרופא. יש לציין בפנייה שאין מדובר בבקשה לקבלת תיק אשפוז מלא. מידע זה אינו כרוך בתשלום.

הדסה כאן בשבילכם