נגישות

סילבוס - האוניברסיטה העברית

מחלקת קרדיולוגיה

סילבוס - HUJI

בתיאום עם החוג הכירורגי באוניברסיטה העברית, ועל פי דרישות איגוד הדיקנים של הפקולטות לרפואה בישראל, סילבוס הקורס מבוסס על פרקים 62 - 65 ב- Sabiston's Textbook of Surgery, מהדורה 19, שנת 2012. הסילבוס כולל את הנושאים הבאים:

I. Aorta

i. Aneurysmal Disease

Diagnosis

Risk of Rupture

Screening and Surveillance

Treatment

ii. Aortoiliac Occlusive Disease

Presentation and Evaluation

Treatment

iii. Aortic Dissection

II. Peripheral Arterial Occlusive Disease

i. Basic Principles

Epidemiology

Basic Science of Vascular Disease

Vascular Wall Microanatomy

Atherosclerosis

ii. Evaluating And Treating The Patient With Peripheral Arterial Disease

History and Physical Examination

iii. Chronic Arterial Insufficiency

Physiologic Testing and Imaging

Treatment

iv. Other Causes Of Acute And Chronic Limb Ischemia

Nonatherosclerotic Arteriopathies

Buerger's Disease

Vasculitis

Heritable Arteriopathies

Congenital Conditions Affecting the Arteries

v. Peripheral Artery Aneurysms

vi. Evaluating the Success of Revascularization Procedures

vii. Renal Artery Disease

Diagnosis

Treatment

viii. Splanchnic Aneurysms: Splenic, Mesenteric, and Renal Artery Aneurysms

III. Carotid Artery Disease

Pathophysiology

Clinical Presentation

Diagnosis

Treatment

IV. Dialysis Access

Dialysis Outcomes Quality Initiative (DOQI) Guidelines

Nomenclature

Superficial Venous System of the Upper Extremity

Initial Evaluation for New Access

Central Venous Catheters

Types of Venous Transpositions

Techniques of Venous Transposition

Patients With Failing or Failed Access

Secondary Interventions in Autogenous Fistulas

Complex Access

V. Vascular Trauma

i. General Approach To Vascular Trauma

Mechanism of Injury

Clinical Presentation

Diagnosis

Treatment

Common Errors and Pitfalls

ii. Specific Injuries

Head, Neck, and Thoracic Outlet

Intrathoracic Great Vessel Injuries

Abdominal Vascular Injury

Upper Extremity

Lower Extremity

Operative Techniques For Extremity Fasciotomy

iii. Postoperative Management

Outcomes And Follow-Up

VI. Venous Disease

i. Anatomy and Physiology

Anatomy

Superficial Venous System

Deep Venous System

Perforating Venous System

Normal Venous Histology and Function

ii. Venous Insufficiency

Primary Venous Insufficiency

Secondary Venous Insufficiency

iii. Deep Venous Thrombosis

Lower Extremity Deep Venous Thrombosis

Upper Extremity Deep Venous Thrombosis

 

סילבוס הקורס באתר האוניברסיטה העברית>>