נגישות

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות נגרות במרכז רפואי הדסה

1. הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לעבודות נגרות בבית החולים הדסה עין כרם.

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

על המציע להתחייב לאספקת המוצרים בטווח הזמן של עד חודשיים מיום קבלת הזמנת העבודה.

למציע ניסיון בהתקנת מחיצות אקוסטיות במרחב הפתוח (Open Space). נא לצרף הוכחות לביצוע פרויקטים מסוג זה והמלצות המזמינים.

למציע ניסיון של לפחות 3 פרויקטים בביצוע עבודות נגרות בסדר גודל דומה לדרישות המפרט. הניסיון אמור להתייחס גם לפרטי נגרות משרדיים וגם לפרטי נגרות אומן.

שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה.

קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00. 

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

מועד ההגשה להזמנה זו הוארך עד ל23.02.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה)

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לכתובת מייל: [email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם

מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות