נגישות

קול קורא להירשם במאגר הספקים לאספקת פירות וירקות בהסכם מסגרת לבתי החולים של הדסה

הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת להתקשר עם ספקים בהסכם מסגרת לאספקת פירות וירקות מסוגים שונים לבתי החולים של הדסה – הדסה עין כרם והדסה הר הצופים.

לרשימת הפריטים ומסמכי ההזמנה ניתן לפנות למייל: [email protected]

תנאים נדרשים:

על המציע להיות בעל כל הרישיונות , האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין ותקן רלוונטי לצורך אספקת המוצר, שיווקו והובלתו - האשורים צריכים להיות תקפים במועד הגשת ההצעות.

באחריות המציע כי כל היצרנים, המובילים, המשווקים וכל גורם נוסף הקשור לאספקת המוצר ייבדק וייבחן על ידי המציע ויוודא שהם מחזיקים בכל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים בסוג עבודתם. מבלי לקחת אחריות כלשהי על עבודתם להדסה שמורה הזכות לדרוש לקבל כל מסמך או אישור הקשורים לעבודתם גורמים אלה

המציע סיפק את המוצרים (כולם או חלקם) ללפחות 3 לקוחות מוסדיים גדולים.

שאר התנאים המנהליים מפורטים במסמכי ההזמנה.

עלות דמי השתתפות בהגשת הצעה 500 ₪, יודגש סכום זה לא יוחזר.

התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 3 , שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00. ניתן לשלם טלפונית 02-6778037.

מועד הגשת ההצעות יום חמישי 25/8/2022 עד השעה 13:00, ההצעות יוגשו למייל :[email protected]

להבהרות ושאלות נוספות ניתן לפנות לכתובת מייל: [email protected]


הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות