נגישות

בהתאם לסעיף 4 לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז - 1987, ניתן לבצע הקפאת ביציות לצורך שימור פיריון עתידי של נשים.

התהליך נועד לשתי מטרות עיקריות:

שימור פיריון מסיבות רפואיות.

שימור פיריון מסיבות שאינן רפואיות, לנשים אשר מלאו להן 30 אך טרם מלאו להן 41

להלן תיקון תקנות בריאות העם ,הפריה חוץ–גופית: תיקון, התשפ"ב 2022

להלן השינוי בתקרת שימור ביציות סוציאלי:

(א) במקום "ארבע" יבוא "שש";

(ב) במקום "נמוך מ– 20 " יבוא:

"לא יעלה על המפורט להלן:

מי שבעת שאיבת הביציות הקודמת מלאו לה 30 אך טרם מלאו

לה, 36 - עד 25 ביציות;

מי שבעת שאיבת הביציות הקודמת מלאו לה 36 אך טרם מלאו

לה 41 - ,עד 35 ביציות;

אם הושג מספר הביציות המרבי כאמור בשאיבה הראשונה, ניתן לאפשר שאיבה אחת נוספת."