נגישות

הזכות לקבל טיפול רפואי נאות:

זכותך לקבל טיפול רפואי מקצועי ואיכותי המלווה ביחס אנושי, ללא כל אפליה על רקע של דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית וכיוצא באלה.

אם פנית לחדר מיון זכותך להיבדק שם בידי רופא.

זהות המטפל:

זכותך לדעת את שמו ותפקידו של איש הצוות המטפל בך. חובתו של המטפל הזדהות בפניך ולשאת תג זיהוי ברור.

הסכמה לטיפול רפואי:

זכותך לקבל הסבר מתאים ומובן על מצבך הרפואי ועל אפשרויות הטיפול המתאימות לך וחלופותיהן, סיכונים, סיכויים ותופעות לוואי אפשריות, כולל הימנעות מטיפול. חשוב שתמסור למטפל את המידע אודות ההיסטוריה הרפואית שלך כדי שהאבחנה והטיפול המוצע לך יהיו מתאימים.

זכותך שלא לקבל טיפול רפואי שלא הסכמת לו (פרט למקרים חריגים הקבועים בחוק).

זכותך למנות מיופה כוח, שיהיה מוסמך להסכים במקומך לטיפול רפואי במקרה בו לא תוכל לקבל החלטה.

שמירה על כבוד ופרטיות:

זכותך שהמטפלים בך וכל עוברי המוסד הרפואי ישמרו על כבודך ועל פרטיותך בכל שלבי הטיפול הרפואי.

בבדיקות רפואיות מסוימות זכותך לנוכחות אדם נוסף בחדר לפי בקשתך.

שמירה על סודיות רפואית:

זכותך שסודיות המידע הרפואי אודותיך תישמר. חובתם של המטפלים בך להבטיח שמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליך ולטיפול בך, שהגיע אליהם במסגרת תפקידם.

מסירת מידע רפואי לאחר:

זכותך שמידע רפואי אודותיך יימסר לאחר רק בהסכמתך או כאשר לפי הוראות החוק הדבר מותר או הינו חובה.

חוות דעת נוספת:

זכותך ליזום קבלת חוות דעת רפואית נוספת (ממטפל בתוך המוסד הרפואי או מחוץ למוסד הרפואי) בנוגע למצבך ולטיפול המומלץ. מחובת הצוות הרפואי במוסד לסייע לך בכך.

רצף טיפולי:

במעבר בין מטפלים או בין מוסדות רפואיים. זכותך לבקש שהמטפלים והמוסדות הרפואיים יפעלו בשיתוף פעולה לשם הבטחת המשך טיפול רפואי נאות בך.

קבלת מבקרים:

במהלך אשפוז זכותך לקבל מבקרים בשעות שיועדו לכך על ידי הנהלת בית החולים. 

קבלת מידע רפואי:

זכותך לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך או העתק הרשומה הרפואית(קבלת העתק הרשומה עשויה להיות כרוכה בתשלום).

עם שחרורך מטיפול זכותך לקבל סיכום של מהלך הטיפול או האשפוז, בכתב.

חשוב!

לספק למטפלים בך מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי ולהמציא, במידת האפשר, מסמכים הנוגעים לכך.

להציג שאלות למטפל/ים בך, כאשר ההסברים שניתנו לך לא הובנו או לא סיפקו אותך וליידע את המטפלים על ציפיותיך.

לגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול ולהיענות להוראות המטפלים. עליך ליידע את המטפלים בך על כל שינוי שחל במצבך או על בעיה שהתעוררה.

להתחשב בחולים אחרים ובמצבם, לכבדם ולא להפריע להם, כשם שהיית רוצה שיתחשבו בך.

לנהוג בהתאם לכללים הקיימים בביה"ח ביחס לשעות הביקור, לשמירת הניקיון, איסור עישון ובטיחות.

המרכז הרפואי הדסה מהווה מרכז אקדמי להוראה לסטודנטים במקצועות הרפואיים ובמקצועות הבריאות. תודה על הסבלנות וההבנה. הסכמתך המפורשת, מראש, לנוכחות ו/או לבדיקה על ידי

סטודנטים היא תנאי לשיתופם.

פנייה לנציב פניות הציבור

 זכותך לפנות לאחראי על פניות הציבור וזכויות המטופלים במוסד הרפואי בכל הערה, תלונה, שאלה או המלצה. זכותך לקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת תלונתך.

המשרד פתוח בימים א-ה; בין השעות 08:00-15:00 ונותן מענה לשני בתי החולים של הדסה.

מיקום: המרכז הרפואי הדסה עין כרם - קומת ביניים (קומה 0)

טלפון: 02-6777555

פניות בכתב בלבד:

דואר: נציבות פניות הציבור, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ת.ד 12000 , ירושלים.

מיקוד: 9112001

פקס: 02-6778665

פניה דרך אתר הדסה: https://hadassah.health/

יש לציין את נושא הפנייה בראש המכתב, בצירוף פרטים מלאים של הפונה ומס' טלפון לחזרה.

במקרים דחופים בלבד: במשמרות ערב ולילה,

בשבת ובחג - הפנייה לנציב פניות הציבור תיעשה

באמצעות האחות הכללית.