נגישות

המסמכים הדרושים לסידור המשרדי

תעודת זהות

טופס הפנייה לאשפוז

התחייבות לאשפוז

תשלום\התחייבות עבור השר"פ ( למעט מבוטחי כללית ומכבי שהאישור עבורם כבר התקבל מראש)

אישור בנק הדם (לניתוחים שיש צורך במנות דם)

טופס הסכמה לשר"פ חתום ע"י המטופל.