נגישות

שלום וברוכים הבאים לאתר של המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה מיסודו של ארגון נשות הדסה.

השימוש באתר כפוף לתנאים לשאלות ולתשובות המפורטות בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

מהו האתר של המרכז הרפואי הדסה?

האתר מציג בפניך מידע כללי על השירותים אשר מציע המרכז הרפואי הדסה (להלן: "המרכז הרפואי").

המידע שבאתר הינו בגדר מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינו בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש לפנות לרופא ולהיבדק.

למי מיועד האתר?

המרכז הרפואי מזמין את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו ולהנות מן ההיצע הקיים בו.

מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר?

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י המרכז הרפואי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהמרכז הרפואי ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, המרכז הרפואי אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות המרכז הרפואי באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את המרכז, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן.

הינך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המרכז הרפואי בקשר לכך.

בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את המרכז הרפואי, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

המרכז הרפואי רשאי לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניו את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידו באתר.

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים - Links?

במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

המרכז הרפואי אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, המרכז הרפואי אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. המרכז הרפואי רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מהן החובות החלות על המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

מסכים לכל האמור במסמך זה.

מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של המרכז הרפואי, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.

מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את המרכז הרפואי מכל אחריות בעניין זה.

מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.

מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה .

מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המרכז הרפואי על פי כל דין, במקרים בהם המרכז הרפואי יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא המרכז הרפואי רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המרכז הרפואי, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר המרכז הרפואי ימצא לנכון.

המרכז הרפואי יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמרכז הרפואי ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.

על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי המרכז הרפואי ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה המרכז הרפואי יהיה רשאי להביא לידיעתך מידע כאמור: 

1. לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת

2. לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך

3. לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון

4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.

ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.

לצורך תחזוקת האתר.

לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהמרכז הרפואי בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת המרכז הרפואי לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך ואנו נשתדל להענות לפנייתך.

המרכז הרפואי יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981. המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אבטחת מידע

המרכז הרפואי ינקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת המרכז הרפואי אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך המרכז הרפואי לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

מהי עלות השימוש באתר?

בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, המרכז הרפואי אינו גובה, במידה המרכז הרפואי יחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

מהי אחריותו של המרכז הרפואי לגבי האתר?

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is).

השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין המרכז הרפואי מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או במכלול ביחס:

למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו

לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר

לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו

לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

המרכז הרפואי לא יהא אחראי מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת המרכז הרפואי.

במקרים בהם המרכז הרפואי יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, המרכז הרפואי לא ישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטים.

לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

מהי אחריות המרכז הרפואי לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך המרכז הרפואי אינו מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיוב'.

לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי המרכז הרפואי ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

זכויות קניין רוחני

המרכז הרפואי הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של האתר למעט חלקים באתר שבהם המרכז הרפואי הינו מורשה על פי רשיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת לכל הנ"ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מהמרכז הרפואי. כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינה של המרכז הרפואי בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הינך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת צדדים שלישיים רלבנטים, לפי העניין, בכתב ומראש.

סעיף זה תקף בכל האתרים של המרכז הרפואי ובכל השפות.

האם המרכז הרפואי ישנה את האתר או יפסיק את פעולתו?

המרכז הרפואי יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. המרכז הרפואי יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

האם המרכז הרפואי ייתן תמיכה למשתמשים באתר?

מעבר לעזרה השוטפת אשר המרכז הרפואי מציע למשתמשים באתר, המרכז הרפואי אינו מתחייב ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

האם המרכז הרפואי ישנה את תנאי השימוש באתר?

המרכז הרפואי יהא רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

פרסום באתר

המרכז הרפואי הדסה, אינו אחראי לפרסומות, תוכנם, סגנונם, עיצובם ו/או התמונות הכלולות בהם. כל המודעות מפורסמות באחריותו הבלעדית והמלאה של המפרסם, על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו, כי הוא זכאי כדין לפרסם המודעה. כל הזכויות שמורות, אין להעתיק מידע זה ללא אישור בכתב.

שונות

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.

כל השתהות של המרכז הרפואי בקיום זכות המגיעה לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו של המרכז הרפואי מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.

כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.

המרכז הרפואי רשאי להמחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.