נגישות

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בינוי: לבינוי גמרים ומערכות במחלקות פנימיות - מרכז רפואי הדסה עין כרם

הסתדרות מדיצינית הדסה מבקשת בזאת לקבל הצעות לעבודות בינוי לבינוי גמרים ומערכות במחלקות פנימיות בבית חולים הדסה עין כרם.

תנאים נדרשים:

המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100- ג 5

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהקמה של לפחות 2 פרויקטים בבתי חולים פעילים אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט נשוא הזמנה זו.

הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות.

שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה לשאלות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

השתתפות במפגש המציעים וקבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר.

התשלום יבוצע באגף הכספים , בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00, ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.

סיור קבלנים מציעים יתקיים ביום חמישי 19/5/2022 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה)

לשאלות בנושא התמצאות 02-67776239.

השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה

מועד אחרון להגשת הצעות 16/6/2022 בשעה 13:00, ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-.

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.