נגישות

הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה, ותפעול עמדות הטענה לרכבים חשמליים - מרכז הרפואי הדסה

הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה, ותפעול עמדות הטענה לרכבים חשמליים עבור המרכז הרפואי הדסה

לאור מזג האוויר הצפוי ביום חמישי ה24/1/2022 , כנס המציעים נדחה בשבוע ליום חמישי ה- 3/2/20220 

בשעה 9:00 במרכז הרפואי הדסה עין כרם – נקודת מפגש ליד המודיעין בבניין דוידסון

בשעה 13:00 – במרכז הרפואי הדסה הר הצופים – נקודת מפגש ליד עמדת המודיעין בכניסה הראשית לבית החולים

הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מזמינה בזאת חברות לתכנן, להקים ולתפעל עמדות הטענה לרכבים חשמליים בבתי החולים של הדסה עין כרם והר הצופים.

מודל ההתקשרות המוצע ע"י הדסה הינו מודל של תשלום דמי שימוש.

הזוכה יקים על חשבונו עמדות טעינה הכוללות תשתית חשמל.

תנאי סף עיקריים :

המציע הינו בעל איתנות כספית שתאפשר את ביצוע העבודות ובכלל זאת בעל מחזור כספי מצטבר שלא יפחת מ-20 מיליון ₪, במהלך השנים 2018, 2019, 2020 במצטבר.

המציע חתם לפחות על 30 חוזים עם גופים עסקיים לפריסת תשתית טעינה והתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי.

המציע התקין בפועל ב- 100 עמדות ציבוריות לטעינת רכבים חשמליים.

שאר התנאים הנדרשים מפורטים במסמכי ההזמנה.

ניתן לקבל את מסמכי ההזמנה בפנייה למייל: [email protected]

כנסי המציעים יתקיימו בים חמישי ה - 27/1/2022

•בשעה 9:00 בבית החולים הדסה עין כרם, נקודת מפגש ליד עמדת המודיעין בכניסה לבניין דוידסון

•בשעה 13:00 בבית החולים הדסה הר הצופים, נקודת מפגש ליד עמדת המודיעין בכניסה הראשית.

מציע המעוניין להגיש הצעה להזמנה זו, נדרש לשלם 500 ₪, התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, שעות קבלת קהל בימים א', ג', ו-ה' בין השעות 10:00-12:00, ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.

8.מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון 20/2/2022 עד השעה 13:00, ההצעות יוגשו לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 2- (ליד רמפת הספקים הישנה).

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים.