נגישות

הזמנה לקבלת הצעות להקמת מערכת מיזוג ראשית בחדר מכונות - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות להקמת מערכת מיזוג ראשית בחדר מכונות בבית החולים הדסה עין כרם.

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות ב'/170/2 או ג'/100/2. על המציע לצרף תעודה המעידה על האמור.

למציע ניסיון של לפחות 2 פרויקטים בהקמת מערכות מיזוג ראשיות (בדגש על חדרי מכונות) בבית חולים פעיל בהיקף זהה להיקף הפרויקט המוצע, לכל פרויקט, ושהסתיימו ב5 השנים האחרונות.

שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

סיור קבלנים יתקיים ביום שני 30/01/2023 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה).

לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-6776239.

השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה.

מועד הגשת ההצעות הינו 21/02/2023 עד השעה 14:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות