נגישות

הזמנה לקבלת הצעות להקמת משרדים בספריית בית החולים - הדסה הר הצופים

הזמנה לקבלת הצעות להקמת משרדים בספריית בית החולים הדסה הר הצופים

הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן: "הדסה") מבקשת בזאת לקבל הצעות להעתקת משרדים מקומה 6 לספריה בבית החולים הדסה הר הצופים.

תנאים נדרשים:

המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100- ג 1

למציע ניסיון של לפחות 3 פרויקטים בביצוע עבודות/שיפוץ כללי של משרדי רופאים בבית חולים ציבורי או פרטי בהיקף שעולה על 0.5 מיליון ₪ לכל הפרויקט.

שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למייל [email protected]

עלות דמי השתתפות בהגשת ההצעות וקבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר.

התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 3 , שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' ה' בין השעות 10:00-12:00.,ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.

סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי 30/3/2022 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של אגף האחזקה, בית החולים הדסה הר הצופים, קומה 1- . לשאלות בנושא התמצאות 02-5844242.

השתתפות בסיור הקבלנים/ מציעים הינה תנאי סף להגשת הצעה

מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי 13/4/2022 עד השעה 13:00 לתיבת ההצעות באגף הרכש, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 2-.

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים