נגישות

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות גמר ומערכות, בבניין השיקום - הדסה הר הצופים

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות גמר ומערכות, בבניין השיקום הדסה הר הצופים

הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לביצוע עבודות גמר ומערכות בבניין השיקום הדסה הר הצופים. 

תנאים נדרשים:

הקבלן בעל סיווג קבלני ג-5 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

המציע ביצע כקבלן לפחות שני פרויקטים, של ביצוע עבודות גמר ומערכות אלקטרומכניות , בבתי חולים (מחלקה או מרפאה בתוך בית החולים) דיור מוגן, מבנים עתירי מערכות מורכבות וכדומה,

היקף העבודות בכל פרויקט הוא 35 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) כמו כן, אחד מהפרויקטים כולל גם בריכה או שתי בריכות בשטח מים של 40 מ"ר לפחות לשתיהן יחד או לאחת מהן.

הניסיון יחשב עבור עבודות שבוצעו והסתיימו במהלך חמש השנים שקדמו מהמועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה.

מובהר כי פרויקט שלא הסתיימו לפחות 80% מהעבודות בו (לפי ערכן הכספי), לא יחשב כפרויקט שהסתיים לצורך תנאי סף זה.

שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה.

המציע השתתף בסיור הקבלנים.

עלות דמי השתתפות בהזמנה 500 ₪. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום והצגת קבלה. יודגש סכום זה לא יוחזר.

התשלום יבוצע באגף הכספים, בית החולים הדסה עין כרם, בניין אשפוז ישן, קומה 3 , שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' ה' בין השעות 10:00-12:00.,ניתן לשלם טלפונית : 02-6778037.

סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי 19.01.22 בשעה 09:00  באתר הבנייה הממוקם במתחם בית החולים הדסה הר הצופים, (אין צורך להיכנס לחניית בית החולים אלא לחניית בנין השיקום, מול תחנת הדלק בכניסה לעיסאוויה) להכוונה דניאל רהט 052-3984680 .

מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי 09.02.22 עד השעה 13:00, ההצעות יוגשו במרכז הרפואי הדסה עין כרם, באגף הרכש, בנין ישן, קומה 2-  (רמפת הספקים הישנה).

גישה למסמכי ההצעה יועברו למציעים לאחר הצגת אישור תשלום השתתפות.

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

-מזכירות ועדת התקשרויות