נגישות

הזמנה לקבלת הצעות לשיפוץ חדרי ניתוח עיניים - מרכז רפואי הדסה עין כרם

1.הסתדרות מדיצינית הדסה פונה לקבלת הצעות לשיפוץ חדרי ניתוח עיניים בבית החולים הדסה עין כרם.

2. תנאי סף נדרשים לצורך הגשת הצעות:

2.1 המציע הינו קבלן בעל סיווג לפחות 100 – ג'2. על המציע לצרף תעודה/רישיון המעידה על האמור.

2.2 למציע ניסיון של לפחות 2 פרויקטים בביצוע עבודות/שיפוץ חדרי ניתוח בבית חולים פעיל בהיקף זהה להיקף הפרויקט המוצע, לכל פרויקט, ושהסתיימו ב3 השנים האחרונות.

2.3 שאר התנאים מפורטים במסמכי ההזמנה

3. קבלת מסמכי ההזמנה מותנים בתשלום 500 ₪ והצגת הקבלה, סכום זה לא יוחזר. התשלום יבוצע באגף הכספים (עין כרם), שעות קבלת קהל בימים א' ,ג' וה' בין השעות 10:00-12:00.

ניתן לשלם טלפונית במס' 02-6778037

4. סיור הקבלנים יתקיים ב- 30.05.2023 בשעה 10:00 , בחדר הישיבות של אגף הבינוי, בית החולים הדסה עין כרם, קומה 1- (מול הכניסה לקניון ישפרו הדסה).

לשאלות בנושא התמצאות בלבד: 02-6776239.

השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להגשת הצעות

5. מועד הגשת ההצעות הינו 15.06.2023 עד השעה 13:00, במשרדי אגף הרכש, קומה מינוס 2 (ליד רמפת הספקים הישנה), וכן באתר רמדור כמפורט במסמכי ההזמנה.

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למייל: [email protected]

הדסה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עם מציעים שונים. הזמנה זו אינה מכרז. הזמנת הצעות בדרך זו נעשית למען הנוחות בלבד, אינה מהווה מכרז, ואין היא יוצרת מחויבות או אחריות או מצג כלשהו כלפי מי מהמציעים

- אגף נכסים והתקשרויות